Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την Πολική Cookies (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από την εταιρεία με την iprovidenow LTD, που έχει συσταθεί στην Αγγλία, C/O Accotax Limited, 12 London Road Morden Surrey SM4 5BQ United Kingdom και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου 28210 29288 , email στο info@supermarketnow.gr (στο εξής το/η «supermarketnow», «εμείς», «εμάς», «μας») με σκοπό την ενημέρωση σας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργείτε, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας»), αναφορικά με το είδος των προσωπικών ή μη δεδομένων που το supermarketnow συλλέγει για εσάς, το είδος της συγκατάθεσης που μας χορηγείτε, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από το supermarketnow, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που δύναστε να ακολουθήσετε αφενός για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σας, αφετέρου για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν. Ειδικότερα και αναλυτικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και συλλέγονται με την τεχνολογία των Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies που αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν για το supermarketnow προτεραιότητα. Γι’ αυτό η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα. Το supermarketnow σε καμία περίπτωση δε θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση/ διεκπεραίωση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας (πχ παράδοσης προϊόντος, διενέργεια πιστωτικού ελέγχου, κτλ) ή αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το supermarketnow διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών στο www.supermarketnow.gr, και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Πριν πλοηγηθείτε στο Δικτυακό τόπο www.supermarketnow.gr ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Δικτυακό Τόπο, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική συνεπάγεται λήψη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών αυτού. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του supermarketnow, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό μας Τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Να σημειωθεί ότι το supermarketnow δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο Δικτυακό Τόπο. Η οποιαδήποτε χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση του Δικτυακού Τόπου, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δύνανται δε οι Χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από το Δικτυακό Τόπο, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει: α) τις Πληροφορίες που το supermarketnow συλλέγει, τον τρόπο συλλογής τους και το σκοπό της συλλογής, β) το είδος και τη μορφή της συγκατάθεσή σας, γ) τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών και τους αποδέκτες αυτών, δ) τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτές και ενημέρωσης των δεδομένων σας, ε) τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας, στ) την προστασία και αποθήκευση των δεδομένων σας από το supermarketnow.


ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ SUPERMARKETNOW

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

2. Προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει το supermarketnow

Με την περιήγηση σας στο Δικτυακό μας τόπο, τη χρήση των Υπηρεσιών μας και την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο Δικτυακό Τόπο, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση, όπως το supermarketnow συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγείτε, για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά (δεδομένα) υποβάλλονται. Το supermarketnow συλλέγει και επεξεργάζεται συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς εσάς που απορρέουν από τις συναλλαγές σας στο supermarketnow.gr και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Με την πλοήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, την υποβολή παραγγελίας, την εγγραφή σε Newsletter, το άνοιγμα Λογαριασμού συναινείτε με την παρούσα Πολιτική και παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Ειδικότερα το supermarketnow συλλέγει τα παρακάτω στοιχεία:

2.1 Περιήγηση στο Δικτυακό Τόπο

Για την πλοήγηση των Χρηστών στο Δικτυακό Τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή τους στις υπηρεσίες του supermarketnow που παρέχονται σε αυτόν (Δικτυακό Τόπο). Η περιήγηση στο Δικτυακό Τόπο δεν απαιτεί συνεπώς συλλογή κανενός είδους προσωπικό δεδομένο. Το supermarketnow κατά την πλοήγηση σας συλλέγει, δεδομένα που αφορούν στη «συμπεριφορά» των επισκεπτών Χρηστών μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως ενδεικτικά καταγράφει τα προϊόντα που ο Χρήστης επισκέπτεται, τις διαφημίσεις που βλέπει κτλ, δημογραφικά του στοιχεία (ηλικία, περιοχή, φύλλο κτλ) και γενικότερα στοιχεία που συλλέγονται με την τεχνολογία cookies που το supermarketnow.gr χρησιμοποιεί. Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο συναινείτε στην επεξεργασία από το supermarketnow των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς (άλλες από τα προσωπικά σας δεδομένα), επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies που η Επιχείρησή μας εφαρμόζει.

2.2 Εγγραφή Μέλους-Άνοιγμα λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους το supermarketnow συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του supermarketnow.gr προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που το supermarketnow.gr συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν: όνομα, επώνυμο το email και έναν κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί ο Χρήστης. Με τη χορήγηση των στοιχείων σας αυτών κατά την εγγραφή σας, δίνετε στο supermarketnow τη ρητή σας συγκατάθεση να σας ανοίξει Λογαριασμό προσωπικό σας, μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας και να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν με τον κωδικό σας.

2.4 Εγγραφή στην υπηρεσία newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter, το supermarketnow συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από το supermarketnow.gr στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα του Δικτυακού Τόπου, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα κ.α. Αν και εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter, δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα newsletter του supermarketnow και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορεί να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών των newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@supermarketnow.gr.

2.5 Παραγγελία/Αγορά Προϊόντος από το Δικτυακό Τόπο

Τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση κάθε Online παραγγελίας, διεκπεραίωσης και εκτέλεσης αυτής είναι η χορήγηση εκ μέρους σας προσωπικών σας πληροφοριών, ήτοι το email, ένα κωδικό πρόσβασης, το όνομα και το επώνυμό σας, ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, δήμος, ΤΚ, περιοχή) και κινητό τηλέφωνο και σε περίπτωση τιμολογίου επιπλέον την επωνυμία της εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ. Με τη χορήγηση των στοιχείων σας κατά το στάδιο της παραγγελίας, συναινείτε ρητά στην επεξεργασία αυτών από το supermarketnow και τους συνεργάτες της (προσωπικοί αγοραστές κτλ) προκειμένου να αποστείλει σε εσάς τα παραγγελθέντα. Ειδικότερα δίνετε ρητή συγκατάθεση όπως αποστείλουμε σε εσάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης της παραγγελίας σας, επικοινωνία σε περίπτωση που δε δύναται να εκτελέσει το supermarketnow την παραγγελία σας στο σύνολο ή εν μέρει, και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ). Επιπλέον μας χορηγείτε με έναν αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού σας στην περίπτωση που το supermarketnow οφείλει να επιστρέψει τυχόν χρήματα σε εσάς, οπότε και μας παρέχετε τη σχετική σας συγκατάθεση.

2.6 Προσωπικός Βοηθός Αγοράς ή Προσωπικός Αγοραστής

Προσωπικός Βοηθός Αγοράς μπορεί να γίνει οποιασδήποτε Χρήστης ή Επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου ο οποίος θα συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο Δικτυακό Τόπο και θα γίνει αποδεκτός από την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Προσωπικός Βοηθός Αγοράς θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα, το επώνυμο, την ηλικία, τα χρόνια εμπειρίας σε διανομή/ταχυμεταφορές, το είδος οχήματος που θα είναι διαθέσιμο μοτοσυκλέτα/αυτοκίνητο και το μοντέλο αυτού, διαθεσιμότητα ανά ημέρα, πόλη, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email.


III. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πλέον των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω, τα δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από το supermarketnow σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με τo supermarketnow, την επικοινωνία μαζί τους, την εκτέλεση των παραγγελιών τους, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων και με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας. Με την πραγματοποίηση μιας αγοράς το supermarketnow μπορεί να σας αποστέλλει διαφημιστικό και εν γένει προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα της, τις προσφορές της, διαγωνισμούς, κτλ. Η επικοινωνία για λόγους marketing θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αποστολής SMS, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Tο supermarketnow λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα και τις Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.


IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Το supermarketnow δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει για τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Στους Προσωπικούς Βοηθούς Αγοράς-Προσωπικούς αγοραστές με σκοπό την αγορά και παράδοση των προϊόντων
 • σε Αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του supermarketnow με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών (πχ μεταφορά προϊόντων, έλεγχο πιστωτικό, κτλ).
 • Σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό του supermarketnow υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: To supermarketnow δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο το supermarketnow δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στο Δικτυακό Τόπο κτλ.
 • Σε τρίτους που παρέχουν στο supermarketnow υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου όπως για παράδειγμα developers, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.
 • Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που το supermarketnow υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του supermarketnow ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το supermarketnow θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Το supermarketnow ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του supermarketnow και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι ή/και οι συνεργάτες (αγοραστές) του supermarketnow που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Το supermarketnow δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες των Χριστών σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το supermarketnow έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το supermarketnow μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες των Χρηστών και να τα παρακολουθεί όπως απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν το supermarketnow θεωρεί καλή τη πίστει ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης) (ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς (iii) όταν πιστεύει ότι o Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Iv) όταν το supermarketnow θεωρεί καλή τη πίστει ότι υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή / και την ασφάλεια του υποκειμένου των δεδομένων που χορηγεί, ένα άλλο πρόσωπο ή το κοινό γενικά και (v) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του supermarketnow, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

V. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση των Υπηρεσιών στο supermarketnow.gr και του Δικτυακού Τόπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχετε τη συναίνεσή σας:

Χρήση για αγορά προϊόντος: Με την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου το υποκείμενο συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από το supermarketnow με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν, για την επικοινωνία με το μέλος, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερη η συναίνεση περιγράφεται ανωτέρω.

Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Το υποκείμενο συναινεί ότι το supermarketnow θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και άλλες Πληροφορίες για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα του. Εφόσον το επιθυμεί, το supermarketnow θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το μέλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους.

Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το υποκείμενο συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, το supermarketnow θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.


VΙ. Ασφάλεια

Το supermarketnow δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, hacking, απώλεια δεδομένων, ή άλλες παραβιάσεις δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που το supermarketnow προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη κατά τη μετάδοσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου. Κάθε μετάδοση γίνεται με ευθύνη του υποκειμένου. Μόλις το supermarketnow λάβει τα στοιχεία του υποκειμένου, έχει διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να προσπαθήσει να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Ειδικότερα η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης. Χρησιμοποιούμε την πιστοποιημένη για την ασφάλεια των δεδομένων τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) Πιστοποιημένη από τη Verisign .

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας είστε και παραμένετε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του Λογαριασμού σας. Επομένως οφείλετε να λαμβάνετε κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίσετε ότι ο κωδικό πρόσβασης παραμένει ασφαλής. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας έχει διαδοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο από εσάς τρίτων, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, μέχρι τότε ωστόσο φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για ΄,το συναλλαγές ή κινήσεις έχουν διενεργηθεί με τη χρήση του κωδικού σας.


VΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το υποκείμενο, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το supermarketnow σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το supermarketnow στο info@supermarketnow.gr. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που το supermarketnow τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Εταιρείας μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το supermarketnow στο info@supermarketnow.gr.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η τη μη παραλαβή των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@supermarketnow.gr, ή τηλεφωνικά στο 28210 29288 ή αφήνοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα πράξουμε το αμεσότερο δυνατό τα απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση και μετά τη διαγραφή των στοιχείων ρητά συμφωνείτε στη διατήρηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με εσάς αφού βεβαίως αυτά (δεδομένα σας) θα έχουν καταστεί πλέον ανώνυμα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το www.supermarketnow.gr είναι ο «Δικτυακός τόπος» που φιλοξενεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα με την εμπορική ονομασία «supermarketnow», (εφεξής η «Πλατφόρμα») η οποία προβάλλει, παρουσιάζει και διαφημίζει προϊόντα που πωλούνται σε συνεργαζόμενα με εμάς καταστήματα-πολυκαταστήματα (supermarkets) (εφεξής τα «Συνεργαζόμενα Super Markets»), όπως για παράδειγμα γαλακτοκομικά, φούρνου, ζυμαρικά, ποτά, είδη υγιεινής, είδη σπιτιού κτλ. (εφεξής τα «Προϊόντα»), με σκοπό την παραγγελία online μέσω της Πλατφόρμας των Προϊόντων από τον Χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») για την αγορά και αποστολή στο Χρήστη αυτών από εμάς – μέσω των Προσωπικών Βοηθών Αγοράς (βλ. Ενότητα ….) - σε ποσότητα και χρόνο που ο ίδιος (Χρήστης) ορίζει σε εμάς κατά την παραγγελία του (εφεξής η «Υπηρεσία»). Το supermarketnow και ο Δικτυακός τόπος και η Πλατφόρμα ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία «iprovidenow LTD», που έχει συσταθεί στην Αγγλία, με έδρα C/O Accotax Limited, 12 London Road Surrey SM4 5BQUnited Kingdom(εφεξής η/το «supermarketnow», η «Επιχείρηση», «Εταιρεία» το/η «supermarketnow.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Το Supermarkenow είναι μια επιχείρηση ανεξάρτητη από τα Συνεργαζόμενα Super Markets καθόσον δεν πουλάει το ίδιο τα Προϊόντα. Στόχος της Υπηρεσίας μας είναι να φέρει σε επαφή τον καταναλωτή που δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει, δεν επιθυμεί να πάει ο ίδιος για τα ψώνια του, με τον Προσωπικό Βοηθό Αγοράς, ο οποίος τυγχάνει ανεξάρτητος με την Επιχείρησή μας συνεργάτης, ο οποίος θα ψωνίσει για λογαριασμό του Χρήστη και θα παραδώσει τα ψώνια στον τόπο και χρόνο που θα ορίσει ο ίδιος.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού τόπου, της Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο τους την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής οι «Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Όροι» ή το «παρόν»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη της Υπηρεσίας, καταναλωτή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας»), κάνετε χρήση της Υπηρεσίας, περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του ή/και των λοιπών υπηρεσιών του, ή/και συναλλάσσεστε στην Πλατφόρμα μας και διέπουν τη σύμβαση που συνάπτετε με το supermarketnow αναφoοικά με την Υπηρεσία.

Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή/και τις λοιπές υπηρεσίες του, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια ή χρήση της Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης σας σε αυτή. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο βοήθειας της supermarketnow στο νούμερο 28210 29288 ή με email στο info@supermarketnow.gr, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτήν.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας των υπηρεσιών της supermarketnow που παρέχονται στο www.supermarketnow.gr, ούτε να προβείτε σε παραγγελία Προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στην Πλατφόρμα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτήν, την εγγραφή σας ως Μέλος ή στο newsletter της Επιχείρησής μας, ή η παραγγελία των Προϊόντων, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η τακτική επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις κρίνεται απαραίτητη, καθόσον το supermarketnow διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές του, γ) την Υπηρεσία, δ) τις λοιπές υπηρεσίες, ε) τις τεχνικές προδιαγραφές του Δικτυακού τόπου (εφεξής οι «αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Το supermarketnow αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, δεν καταλαμβάνει παραγγελίες ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες έχετε ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Εταιρείας μας έχει αποδεχτεί. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τις αλλαγές, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με αυτές (αλλαγές), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο βοήθειας της supermarketnow στο νούμερο 28210 29288 ή με email στο info@supermarketnow.gr, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης/ συναλλαγής σας στο Δικτυακό μας Τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν. Οποιαδήποτε ενέργεια σας, χρήση ή συναλλαγή στην Πλατφόρμα, μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από την Εταιρεία μας αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Το supermarketnow διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας ή των λοιπών υπηρεσιών, τη συνεργασία της με κάποιο Συνεργαζόμενο Super Market, Προσωπικό Βοηθό Αγοράς, την προβολή ορισμένων Προϊόντων κτλ.

Η χρήση της Υπηρεσίας ή των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας από εσάς, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ.


ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SUPERMARKETNOW.GR


A. ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Δικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, στα Προϊόντα, στα Συνεργαζόμενα Super Markets στα άρθρα κτλ. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Ειδικότερα οι πληροφορίες που αφορούν στα χαρακτηριστικά, τιμές κτλ των Προϊόντων, μας παρέχονται από τα Συνεργαζόμενα Super Markets ως έχουν και η supermarketnow ουδεμία δυνατότητα έχει να ελέγξει την εγκυρότητα αυτών.


B. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) του supermarketnow, γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια παραγγελίας από την Πλατφόρμα, ή για τη χρήση των λοιπών υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Δικτυακό Τόπο. Ωστόσο όσοι προβούν σε εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter της spermarketnow, θα μπορούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσουν κατά τη διαδικασία αυτή. Η εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter του supermarketnow είναι δυνατή και σε μη Μέλη, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλει το supermarketnow ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες supermarketnow.gr ή/και των Συνεργαζόμενων Supermarkets ή άλλων ιστότοπών τoυ, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ παρακάτω.

Το supermarketnow δεν ευθύνεται αν τα Newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers) για την παράδοση τους. Τα Newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του supermarketnow, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ή/και το email επικοινωνίας μας ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνετε (διαδικασία unsubscribe).


Γ. SUPERMARKETNOW BLOG

Στην Πλατφόρμα μας παρέχονται χρήσιμες και έξυπνες συμβουλές για διατροφή, για το σπίτι κτλ., καθώς και συνταγές με βάση υλικά/προϊόντα που αγοράζει κανείς μέσω των supermarkets Συνεργαζόμενων και μη. Το περιεχόμενο του Blog μας, συμπεριλαμβανομένης και της αρθρογραφίας, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παρέχει ορισμένες προτάσεις υγείας, ευεξίας, διατροφής, κτλ. Το supermarketnow δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική ή άλλη συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία, ούτε και εγγυάται το αποτέλεσμα οποιονδήποτε συμβουλών. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε σας απασχολεί. Το supermarketnow δεν παρέχει μέσω της Πλατφόρμας ή/και άλλως εξειδικευμένη θεραπευτική ή άλλης φύσης συμβουλή. Ποτέ μην παραβλέψετε τη συμβουλή από τον κατάλληλο επαγγελματία ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου επαγγελματία εξαιτίας κάποιου άρθρου ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που διαβάσατε στο www.supermarketnow.gr. Το supermarketnow δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες ενέργειες, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στο Δικτυακό Τόπο. Εάν κάποιος βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το Blog μας, όπως ενδεικτικά μέσω του πεδίου «Έξυπνες συμβουλές», αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη. Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες σας που βασίστηκαν σε πληροφορίες παρεχόμενες από το Blog μας.

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στο Blog της Πλατφόρμας είναι ψυχαγωγικό – ενημερωτικό και όχι επιστημονικό, και ως εκ τούτου οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό (blog). Το supermarketnow χωρίς να εγγυάται και, συνεπώς, να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Blog να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Το supermarketnow, οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δεν μπορούν να εγγυηθούν για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου του Blog, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου του Blog, ωστόσο καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. H χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Blog γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/Χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται «ως έχουν» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Το supermarketnow διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το σύνολο ή μέρος του Blog, χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Το supermarketnow δεν αναλαβαίνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες του Blog αποδειχθεί ανακριβής. Το supermarketnow δε φέρει καμία ευθύνη ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του δικτυακού τόπου ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που εντάσσεται στο Blog και θα προέρχονται από το supermarketnow. Δεν αναλαμβάνει ωστόσο καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Blog του supermarketnow.gr αποτελούν μία προσφορά προς τους Χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.


Δ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους Χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies του supermarketnow, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Το supermarketnow διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Το supermarketnow λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελέγχει ότι οι διαφημίσεις και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό, απαγορεύει την ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση του supermarketnow. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να είναι κατάλληλες για την κοινότητά μας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Ωστόσο καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με το supermarketnow. Η supermarketnow λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίσει τυχόν διαφημίσεις που παραβαίνουν τα ανωτέρω και αντίκεινται στο νόμο, ωστόσο δεν εγγυάται την καταλληλόλητά και νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών, δύναται δε, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.


Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (EXTERNAL LINKS)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της supermarketnow. Η supermarketnow δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η supermarketnow δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το supermarketnow.gr παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η supermarketnow σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


ΣΤ. SOCIAL MEDIA

Οι Χρήστες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν τη supermarketnow μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, g+, linkedin, instagram, twitter (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η supermarketnow μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.


Ζ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ SUPERMARKETNOW.GR

1. Τα Προϊόντα

Το supermarketnow προβάλλει, προωθεί και διαθέτει στους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας τα Προϊόντα με σκοπό την παραγγελία αυτών. Οι πληροφορίες αναφορικά με τα Προϊόντα που προβάλλονται στο superkmarketnow.gr παρέχονται ως έχουν από τα Συνεργαζόμενα Supermarkets τα οποία και μας δηλώνουν ότι είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των Προϊόντων των Συνεργαζόμενων Supermarkets, ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Το supermarketnow διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με διαθεσιμότητα των Προϊόντων, καθόσον ενδέχεται είτε κατά το χρόνο παραγγελίας, είτε κατά το χρόνο αγοράς ενός Προϊόντος να μην είναι αυτό πια διαθέσιμο στο Συνεργαζόμενο SuperMarket που έχετε επιλέξει, παρόλο που φαίνεται στην Πλατφόρμας μας. Για το λόγο αυτό παρέχεται η δυνατότητα κατά την παραγγελία σας να επιλέξετε είτε την αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο που είναι διαθέσιμο στο Supermarket που έχετε επιλέξει, είτε την αφαίρεση του από το καλάθι παραγγελίας.

Ο χρήστης παραμένει ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των Προϊόντων, οφείλει δε σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεται τις οδηγίες κάθε Προϊόντος όπως παρέχονται από τους παραγωγούς. Το supermarketnow συνιστά στους Χρήστες που παραγγέλνουν τα Προϊόντα να προβαίνουν σε επιμελή χρήση των Προϊόντων σύμφωνα με τις χορηγούμενες από τον παραγωγό οδηγίες.

Το supermarketnow διατηρεί το δικαίωμα όπως επιλέξει κατά την ελεύθερη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια τα Προϊόντα που θα προβάλλει μέσω της Πλατφόρμας, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή/και απλής ενημέρωσης.

Όλα τα Προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική, όπως για παράδειγμα μεταπώληση.


2 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

2.1 Υποβολή παραγγελίας - Ολοκλήρωση παραγγελίας – Εγγραφή και Άνοιγμα Λογαριασμού. >

Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΟΥΡΝΟΥ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΓΛΥΚΑ, ΠΡΩΙΝΟ, ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΠΟΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ, ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που βρίσκονται στο κεντρικό MENU της Πλατφόρμας, πλοηγηθείτε σε αυτό και βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Επιλέγετε τα Προϊόντα που επιθυμείτε να παραγγείλετε στο καλάθι προϊόντων κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (Link) "ΠΡΟΣΘΗΚΗ" ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε Προϊόντος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής ή το link «άδειασμα καλαθιού» για να αφαιρέσετε Προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Μόλις τοποθετήσετε στο «ΚΑΛΑΘΙ» σας τα Προϊόντα που τελικώς θέλετε να παραγγείλετε, απομένει ως τελευταίο βήμα για την υποβολή της παραγγελίας σας η χορήγηση υποχρεωτικά ορισμένων σημαντικών για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας προσωπικών σας πληροφοριών αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης και τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές είναι: ταχυδρομική διεύθυνση (οδό, αριθμό, δήμος, ΤΚ, περιοχή) και κινητό τηλέφωνο. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να συμπληρώσετε το email σας, ένα κωδικό, το όνομα και το επώνυμό σας. Η εγγραφή σας στο superkmarketnow για το άνοιγμα του προσωπικού σας Λογαριασμού, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλετε την παραγγελία, ωστόσο σκοπό έχει την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και κυρίως τη δική σας διευκόλυνση κατά τις επόμενες παραγγελίες σας από το superkmarketnow.

Η διαδικασία εγγραφής και το άνοιγμα Λογαριασμού σας στο supermarketnow είναι γρήγορη και απλή: δηλώνετε το email σας και έναν κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε, το όνομα και το επώνυμό σας. Η εγγραφή και το άνοιγμα Λογαριασμού είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το supermarketnow βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας, η Επιχείρησή μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας Λογαριασμού σας στο supermarketnow.gr, την επικοινωνία μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (πχ για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και για την αποστολή σε εσάς των αγορασθέντων Προϊόντων, επιπλέον δε για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων και άλλων διαφημιστικών, προωθητικών μας ενημερώσεων. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του supermarketnow.gr, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων supermarketnow.gr. Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε διαγραφή του λογαριασμού σας με την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση info@supermarketnow.gr. Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από το supermarketnow, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία σας διατηρούνται από το supermarketnow μόνο για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος στο supermarketnow. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την Επιχείρησή μας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του supermarketnow είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω και το πάτημα του κουμπιού «Επιβεβαίωση παραγγελίας», θα δείτε το σύνολο της παραγγελίας σας με τα πλήρη στοιχεία αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πληρωμής και αποστολής. Αν είστε σύμφωνοι, κάνετε «κλικ» στην ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Στο στάδιο αυτό η παραγγελία σας είναι έτοιμη να υποβληθεί. Με την υποβολή της παραγγελίας σας αποδέχεστε τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το αυτό ισχύει κάθε φορά που θα υποβάλλετε την παραγγελία σας στο supermarketnow. Με την υποβολή της παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να πληρώσετε το ποσό που αντιστοιχεί στην Υπηρεσία μας, ήτοι στη μεταφορά των Προϊόντων σας και αποστολής αυτών στο χώρο και χρόνο που εσείς μας έχετε δηλώσει καθώς και την αξία των Προϊόντων σας, εφόσον σας αποσταλούν τα Προϊόντα με βάσει τη συμφωνία μας. Αν είστε σύμφωνοι, πατάτε την ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», οπότε και υποβάλλετε αυτή στο Δικτυακό Τόπο .

Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Οι παραγγελίες σας μπορεί να υποβληθούν στο supermarketnow όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση. Μόλις υποβληθεί με επιτυχία η παραγγελίας σας, αυτόματα το σύστημα του supermarketnow θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, με το οποίο θα σας γνωστοποιείται η παραλαβή της παραγγελίας σας, ο αριθμός της παραγγελίας, θα αναγράφονται τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους εν γένει τους όρους της παραγγελίας όπως ώρες και τόπος παράδοσης κτλ. Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό, στη συνέχεια εξετάζουμε αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορούμε να εκτελέσουμε την παραγγελία σας, στη συνέχεια εκπρόσωπος του supermarketnow θα σας καλέσει στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας και την παραγγελία σας. Λαμβάνοντας την ως άνω επιβεβαίωση, το supermarketnow, ενημερώνει ότι δύναται να εκτελέσει την παραγγελία. Στη συνέχεια θα λάβετε από εμάς με email ένα τιμολόγιο με το κόστος της Υπηρεσίας μας, (κόστος διευκόλυνσης)

( δηλαδή της αγοράς και παράδοσης των Προϊόντων της παραγγελίας σας (και όχι με το κόστος των Προϊόντων -βλ. παρακάτω για ποσό αμοιβής).

Σημαντική νομική διευκρίνιση: Η αποστολή εκ μέρους μας της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας και άρα και δέσμευση μας για την εκτέλεσή της, απλά επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι παραλάβαμε αυτή. Η παραγγελία που υποβάλλετε στο supermarketnow.gr αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας στην Εταιρεία μας να αγοράσουμε για λογαριασμό σας τα Προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο ηλεκτρονικό σας καλάθι και επομένως η υποβολή της σε καμία περίπτωση δε συνιστά νομική δέσμευση για εμάς για να εκτελέσουμε αυτή (παραγγελία).

Η αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς τελεί υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος Προσωπικός Βοηθός Αγοράς για να εκτελέσει την παραγγελία σας σύμφωνα με τα όσα ορίζετε σε αυτή, ότι οι ποσότητες δεν ξεπερνούν τις μέγιστες/ παραγγελία και γενικότερα δεν υφίσταται λόγος απόρριψης αυτής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν. Η Εταιρεία μας ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την αποδοχή και εκτέλεση της παραγγελίας σας, επομένως δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή αυτής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας δεν μπορεί να εκτελέσει την παραγγελία σας στο σύνολό της (πχ λόγω του ότι έχετε ξεπεράσει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα/ παραγγελία ή δεν είναι εφικτό να σας παραδώσει ο Προσωπικός Βοηθός Αγοράς τα ψώνια σας στη δηλωμένη ώρα αλλά σε άλλη ώρα,) αλλά δύναται να εκτελέσει αυτή μερικώς ή με άλλους όρους, ε εκπρόσωπος της Εταιρείας που θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σας κάνει την αντιπρόταση της Εταιρείας μας για μερική εκτέλεση της παραγγελίας ή για τροποποιημένη εκτέλεση αυτής. Στην περίπτωση που αποδεχτείτε την αντιπρόταση αυτή, τότε συνάπτεται μεταξύ μας σύμβαση, στην εκτέλεση της οποίας υποχρεούμαστε.

Η Εταιρεία μας τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας, ωστόσο προτείνουμε να τηρείτε και εσείς τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές.

2.2 Εκτέλεση της Παραγγελίας

Η αγορά και η παράδοση των Προϊόντων της παραγγελίας σας εκτελείται από αγοραστές που αποτελούν ανεξάρτητους με την Εταιρεία μας συνεργάτες («Προσωπικοί Βοηθοί Αγοράς» ή «Προσωπικοί Αγοραστές»). Η διαδικασία παράδοσης γίνεται από τους Προσωπικούς Βοηθούς Αγοράς, οι οποίοι εκτελούν τις παραγγελίες για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό τρίτων εξουσιοδοτημένων από εσάς προσώπων (πχ οικιακοί βοηθοί).

Προσωπικός Βοηθός Αγοράς μπορεί να γίνει οποιασδήποτε Χρήστης ή Επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου ο οποίος αφού συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στο Δικτυακό Τόπο και γίνει αποδεκτός κατόπιν αξιολόγησης από την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο υποψήφιος Προσωπικός Βοηθός Αγοράς θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα, το επώνυμο, την ηλικία, τα χρόνια εμπειρίας σε διανομή/ταχυμεταφορές, το είδος οχήματος που θα είναι διαθέσιμο μοτοσυκλέτα/αυτοκίνητο και το μοντέλο αυτού, διαθεσιμότητα ανά ημέρα, πόλη, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email.

Οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να αφήσουν τις εντυπώσεις τους για τον Προσωπικό Βοηθό Αγοράς που τους εξυπηρέτησε με την παράδοση, δυνατότητα που βοηθά να επιλέγεται κάθε φορά ο Προσωπικός Βοηθός Αγοράς με την καλύτερη αξιολόγηση στην περιοχή που βρίσκεται ο Χρήστης.

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της παραγγελίας σας, διαπιστώσουμε τυχόν ξαφνική έλλειψη σε κάποιο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα λάβουμε υπόψη αν έχετε επιλέξει να γίνει αντικατάσταση με παρόμοιο προϊόν, διαφορετικά θα προβούμε σε ακύρωση της παραγγελίας σας ως προς το συγκεκριμένο Προϊόν/ποσότητα προϊόντος. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοσή των Προϊόντων, μη αναμενόμενη, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας.

2.3 Ακύρωση Παραγγελίας 2.3.1 Ακύρωση παραγγελίας από Χρήστη

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πέραν της δυνατότητας που έχετε πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε πατώντας στο κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση των αντίστοιχων προϊόντων, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε υποβάλλει σε εμάς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας και μέχρι μία (1) ώρα τουλάχιστον πριν τη δηλωμένη στην παραγγελία σας ώρα παράδοσης των Προϊόντων, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@supermarketnow.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 28210 29288.

2.3.2 Απόρριψη - Ακύρωση παραγγελίας από supermarketnow:

Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, η supermarketnow δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας ή/και να ακυρώσει αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο από την αποδοχή της μέχρι και την εκτέλεσή της με την παράδοση των Προϊόντων σε εσάς, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Προσωπικός Βοηθός Αγοράς και ο Χρήστης δε δέχεται τροποποίηση της ώρας παραλαβής.
 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι λάθος.
 • Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας της supermarketnow.gr.
 • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
 • Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν απαντάει στην τηλεφωνική κλήση για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
 • Σε περίπτωση που κριθεί ότι η παραγγελία είναι πολύ μεγάλη σε αριθμό Προϊόντων/ Όγκο λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
  • Ακραίων καιρικών δεδομένων
  • Εκτός της ακτίνας μεταφοράς

2.4 Τιμές 2.4.1 Αναγραφόμενη τιμή

Παρόλο που η Εταιρεία μας λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων Προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα ελέγξουμε τις τιμές των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Ωστόσο, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η τιμή που εμφανίζεται στην Πλατφόρμας μας θα είναι αυτή που θα πληρώσετε κατά την παράδοση των προϊόντων, διότι ενδέχεται αφενός οι τιμές των προϊόντων που έχετε παραγγείλει να διαφοροποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παραγγελία μέχρι την αγορά αυτών από τον Προσωπικό Βοηθό Αγοράς (πχ. προσφορά), αφετέρου λόγω αντικαταστάσεων (σε περίπτωση έλλειψης ενός προϊόντος και έχετε επιλέξει τη δυνατότητα αντικατάστασης) η τιμή του εναλλακτικού προϊόντος να διαφέρει από αυτή του αρχικώς παραγγελθέντος.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα τα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. και θεωρούνται τελικές.

Σημειώνουμε ότι για Προϊόντα που αγοράζονται με το κιλό και όχι ανά τεμάχιο ενδέχεται να υπάρχει μία απόκλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω μεταξύ της ποσότητας (και άρα και της αξίας ) των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει και αυτής που θα σας παραδοθεί, λόγω μη δυνατότητας ελέγχου εκ μέρους του Προσωπικού Βοηθού Αγοράς του μηχανήματος όπου ζυγίζεται το Προϊόν.

2.4.2 Εκπτωτικά κουπόνια

Ενδέχεται κατά καιρούς η Εταιρεία να παρέχει στα πλαίσια των προωθητικών της ενεργειών αναφορικά με τις υπηρεσίες της εκπτωτικά κουπόνια, κωδικούς προώθησης, ειδικές προσφορές, δώρα σε διαγωνισμούς κτλ. Οι προϋποθέσεις χρήσης οποιουδήποτε εκπτωτικού κουπονιού, προσφοράς, κωδικού κτλ. θα προσδιορίζονται κατά το χρόνο έκδοσής τους και θα αναγράφουν ευκρινώς την ημερομηνία λήξης τους. Η Εταιρεία μας δύναται να αποσύρει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε ειδοποίηση μιας προσφοράς ή ενός εκπτωτικού κουπονιού και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

2.5 Παραγγελία προϊόντων μέσω της επιλογής «Φτιάξε τη δική σου λίστα με ψώνια».

Υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας Προϊόντων, συμπληρώνοντας λίστα με ψώνια και επιλέγοντας supermarket το οποίο δε βρίσκεται στη λίστα με τα κύρια Συνεργαζόμενα Supermarkets. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε ένα από τα supermarket που αναφέρονται, καταγράφετε το είδος των προϊόντων που χρειάζεστε, την ποσότητα αυτών, συμπληρώνετε το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, ΤΚ., τηλέφωνο, ορίζετε την ώρα παράδοσης και καταγράφετε τυχόν σχόλια που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Για την έκδοση τιμολογίου συμπληρώνετε την επωνυμία, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. Κατόπιν θα λάβετε ένα email με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας (βλ. ανωτέρω). Για την αποδοχή της παραγγελίας και την εκτέλεση αυτής ισχύουν τα όσα ορίζονται στο παρόν.


3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.1 Τόπος παράδοσης

Κατά κανόνα παραδίδουμε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και ειδικότερα στο νομό Χανίων, Κρήτης. Σε περίπτωση που διαμένετε σε άλλο νομό της Κρήτης και επιθυμείτε τη παροχή της Υπηρεσίας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην Ενότητα «Επικοινωνία» του Δικτυακού μας τόπου ή/και απευθείας στο info@supermarketnow.gr. Κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν μαζί σας. Στο μέλλον το supermarketnow θα παραδίδει προϊόντα τα οποία παραγγέλνετε από εμάς μέσω της Πλατφόρμας και σε άλλους νομούς εντός της Ελλάδος. Μπορείτε να επισκέπτεστε συχνά το Δικτυακό μας Τόπο, όπου και θα ενημερωθείτε σχετικά με άλλους προορισμούς παράδοσης και τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.

3.2 Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη. Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω, με επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας και μη αναγόμενους σε δική μας υπαιτιότητα:

Τα προϊόντα παραδίδονται Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 π.μ με 10.00 μ.μ και Σάββατο 10.00 π.μ με 8.00 μ.μ. Το νωρίτερο που μπορεί να πραγματοποιηθεί μία παραγγελία είναι μισή ώρα από την ώρα αποστολής στο supermarketnow της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που παραγγελία πραγματοποιηθεί Κυριακή ή αργία, η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί την καθορισμένη ώρα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης. Για την ακριβή ώρα παράδοσης, ο Χρήστης δηλώνει κατά το στάδιο υποβολής της παραγγελίας στο supermarketnow τις ώρες που επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει.

3.3 Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που (α) το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην το έχει το supermarket στις αποθήκες του όταν υπολογίζουμε, (β) υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας. Σε περίπτωση καθυστέρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρησή μας στα τηλέφωνα 28210 29288 μεταξύ ______ και ______από Δευτέρα έως Σάββατο ή στη διεύθυνση info@supermarketnow.gr στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής.

3.4 Ευθύνη κατά την παράδοση

Σας ενημερώνουμε ότι το supermarketnow παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων.

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, o Προσωπικός Βοηθός Αγοράς θα επικοινωνήσει μαζί σας για να συνεννοηθείτε για την εκ νέου παράδοση. Σε περίπτωση που δεν καταστεί η επικοινωνία μας εφικτή ή σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος κατά την καθοριζόμενη ώρα να παραλάβει τα Προϊόντα, …….

Σημειώνουμε ότι κατά την παράδοση η Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρειας μπορεί να ζητήσει ταυτότητα προκειμένου να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ατόμου που έχει παραγγείλει και επίσης να επιλέξει να μην παραδώσει ποτά, είδη καπνού σε άτομα κάτω των 18 ετών ή ενήλικων που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης.


4. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το βασικό κόστος για τη χρήση της Υπηρεσίας (αγορά και παράδοση) είναι 2,90 ευρώ ανά παραγγελία για απόσταση (ακτίνα) τριών (3) χιλιομέτρων από το supermarket και μπορεί να αυξηθεί κατά 0,10 λεπτά ανά χιλιόμετρο πέραν των τριών από την βάση που θεωρείται το supermarket. Στο Δικτυακό Τόπο, ο Χρήστης μπορεί να δει το συνολικό κόστος της παράδοσης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, για την αποφυγή τυχόν «εκπλήξεων» κατά την παράδοση και καταβολή της πληρωμής εκ μέρους του.

Η πληρωμή γίνετε με την παραλαβή της παραγγελίας και με αντικαταβολή. Όταν έρθει στο χώρο σας ο Προσωπικός Βοηθός Αγοράς της Εταιρείας μας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε σε μετρητά την αξία των Προϊόντων που αγοράστηκαν κι σας παραδίδονται βάσει της παραγγελίας σας, πλέον του κόστους της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τα τιμολόγιο που σας έχει εκδοθεί και αποσταλεί. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την εξόφληση ποσού άνω των 500 Ευρώ δε δύναται να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της αντικαταβολής, καθόσον δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε μετρητά.


6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1 Υπαναχώρηση

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας.

Η ως άνω προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης/ακύρωσης δε ισχύει βάσει της νομοθεσίας Περί Προστασίας Καταναλωτή (και επομένως δε δύναται να επιστραφούν λόγω υπαναχώρησης) για τις κάτωθι κατηγορίες προϊόντων που μπορείτε να αγοράσετε μέσω του supermarketnow:

 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
 • ΦΟΥΡΝΟΥ
 • ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 • ΓΛΥΚΑ
 • ΠΡΩΙΝΟ
 • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
 • ΠΟΤΑ
 • ΤΡΟΦΙΜΑ
 • ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Και εν γένει το δικαίωμα υπαναχώρησης:
 • Για προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.
 • Για σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

6.2 Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος:

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 6.1 ανωτέρω, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ταχυδρομείο στην ταχυδρομική μας διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@supermarketnow.gr, ή συμπληρώνοντας το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ και αποστέλλοντας το (το εκτυπώνετε ή το επισυνάπτετε) σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο σας παρέχουμε τη δυνατότητα μέσα από το Δικτυακό Τόπο να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικώς ΕΔΩ το ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Με την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Υπαναχώρησης, το supermarketnow θα σας αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στο email σας που μας έχετε δηλώσει επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.

6.3 Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της Δήλωσης Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς (στη διεύθυνση που αναγράφεται στο παρόν) το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα - εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει να το παραλάβουμε εμείς από εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης-, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Για τις επιστροφές των προϊόντων συνεπεία της υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, το κόστος επιστροφής το αναλαμβάνετε εσείς.

6.4 Υποχρεώσεις supermarketnow

Εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς για το εν λόγω Προϊόν (εξαιρουμένης της αμοιβής για την υπηρεσία παράδοσης των προϊόντων) με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που το supermarketnow θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού τον οποίο θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

6.5 Επιστροφή Προϊόντων

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Η supermarketnow ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους. Ειδικότερα συμφωνείται πως δε δύνανται να επιστραφούν προϊόντα των οποίων έχει ανοιχτεί το πλαστικό επικάλυμμα (ζελατίνη για παράδειγμα σε κρέμες και άλλα καλλυντικά), ή έχει ανοιχτεί η συσκευασία του, ή αφαιρεθεί οποιοδήποτε τμήμα του ακόμα και αυτοκόλλητα, οδηγίες χρήσης κτλ.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε καλή γενική κατάσταση και καθαρά όπως παραδόθηκαν από τo supermarketnow.

Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του, διαφορετικά το supermarketnow δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.


III. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Αποκλειστική Ευθύνη Χρήστη/ Καταναλωτή.

Είστε ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών). Αν μία παραγγελία περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, απαιτείται το μέλος να είναι άνω των 18 ετών ή ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί (περίπτωση κάτω των 18 ετών). Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Ευθύνεστε αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στο supermarketnow.gr, τα οποία η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

2. Απαγορευμένες Χρήσεις

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό τόπο για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή σας (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της supermarketnow όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης των Συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/ μελών/ καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου.

Επιπλέον απαγορεύεται:

 • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού τόπου και για τα οποία δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσετε,

 • Η πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα,

 • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο supermarketnow από τα Μέλη του.

 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού τόπου.

3. Ευθύνη και Εγγύηση προμηθευτή

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

4. Ευθύνη supermarketnow για ελαττώματα, απώλεια.

Η supermarketnow έχει ευθύνη ή υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος μπορείτε (α) να ζητήσετε την αντικατάστασή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) να ζητήσετε την επιστροφή του Προϊόντος ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο παρόν για την υπαναχώρηση. Οι παραπάνω υποχρεώσεις του supermarketnow παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Θα πρέπει να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων σας, η δε προθεσμία αυτή ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής και σε κάθε περίπτωση εντός αυτής θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν.

Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος πριν την παράδοσή του εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας να σας προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις και σε περίπτωση που δε συμφωνήσετε, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία και να σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση τα χρήματά σας.

Σε περίπτωση που σας έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παρόν.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει το supermarketnow μέχρι εσείς να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας.

5. Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

Η supermarketnow ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων o Δικτυακός Τόπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) τα προϊόντα προς διάθεση να είναι σε καλή γενικά κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά, κατάλληλα και ασφαλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο το supermarketnow ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον το supermarketnow ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Το supermarketnow καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το supermarketnow.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το supermarketnow.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Το supermarketnow.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η supermarketnow ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η supermarketnow ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της supermarketnow ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες η supermarketnow δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Το supermarketnow.gr α) επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, β) διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, γ) ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το supermarketnow.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στο supermarketnow και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Το supermarketnow σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων.

Το supermarketnow δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά.

Το supermarketnow ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στο Το supermarketnow.gr ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.

Το supermarketnow δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του supermarketnow . Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του supermarketnow με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το supermarketnow συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το supermarketnow να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

Το supermarketnow διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το supermarketnow ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του supermarketnow για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του supermarketnow για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.


IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του supermarketnow και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Εξαίρεση αποτελούν οι φωτογραφίες των φυλλαδίων προβολής των προϊόντων των supermarkets, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των supermarkets.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου το δικτυακού τόπο για κανέναν σκοπό, πλην της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν το supermarketnow δώσει εγγράφως τη συναίνεση της.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τo supermarketnow ή/και το Δικτυακό Τόπο ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του supermarketnow ή/και του www.supermarketnow.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.supermarketnow δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το supermarketnow.gr και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.


VI. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Αναγνώριση Πελάτη

Το supermarketnow αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Δικτυακού τόπου του supermarketnow.gr επιτυγχάνεται με τα μέτρα που έχουμε λάβει για να εξασφαλίσουμε το απόρρητο των συναλλαγών σας στο supermarketnow.gr, όπως περιγράφονται τόσο στην ενότητα περί πληρωμής όσο και κατωτέρω.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το όνομα χρήστη (username) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

2. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο supermarketnow.gr είναι εμπιστευτικές και το supermarketnow έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
 • Το supermarketnow.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Στην περίπτωση που το supermarketnow.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προ ισχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

2. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

3. Ακυρότητα όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4. Κατάταξη των supermarkets

Το supermarketnow δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τα supermarkets ή/και τα παρεχόμενα από αυτά προϊόντα. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης οποιουδήποτε διαθέσιμου στο Δικτυακό Τόπο supermarket η/και προϊόντος. Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τα supermarkets και τα παρεχόμενα από αυτά προϊόντα, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους του supermarketnow. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα supermarkets και τα παρεχόμενα από αυτά προίόντα καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από το supermarketnow.

5. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Ως καταναλωτές μπορείτε να προσφύγουν σε φορείς ΕΕΔ, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, για κάθε είδος διαφοράς που έχουν με τους προμηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τι αγόρασαν (με την εξαίρεση υπηρεσιών υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης) και πως το αγόρασαν (ηλεκτρονικά ή μη, εγχώρια ή διασυνοριακά). και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του supermarketnow και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί Cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που το supermarketnow.gr χρησιμοποιεί, το σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.


1. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε το supermarketnow.gr. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του supermarketnow.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Δικτυακού Τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org


2. Είδη cookies

Στο supermarketnow.gr, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες cookies :

 • Παροδικά και επίμονα

  Τα «παροδικά» cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Παράδειγμα τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους μας των Υπηρεσιών μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies Που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ.

 • Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

  Τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.


3. Πίνακας με τα είδη των Cookies

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα cookies που χρησιμοποιούμε στο διαδικτυακό μας τόπο, τις πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, το σκοπό που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν καθώς και την προέλευση καθενός:

Ονομασία Πληροφορίες / Σκοπός Διάρκεια Προέλευση
_gat Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του ρυθμού αιτημάτων προς τα google analytics Παροδικό Google Analytics
doubleclick.net 2ετές
ge0ip.com παροδικo
παροδικo Facebook
Χρησιμοποιείται από το facebook για remarketing Επίμονο Facebook

4. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .


5. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας που παρέχονται μέσω αυτού.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.


6. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@supermarketnow.gr