ΟΡΟΙ


 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η iprovidenow Ltd  (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Supermarketnow #δείξε_το_ταλέντο σου» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά, και συγκεκριμένα μέσω Facebook. Ο «Διαγωνισμός» θα επικοινωνηθεί μέσω του ιστολόγιου “supermarkenow blog” και της σελίδας της υπηρεσίας “supermarketnow”  στο Facebook καθώς και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί λογαριασμό η υπηρεσία/προϊόν της iprovidenow Ltd “supermarketnow”. Στον διαγωνισμό αυτό, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν μια συνταγή αλμυρής κουζίνας έκαστος. Στη συνέχεια 10 συνταγές από τις υποβληθείσες θα επιλεγούν από την διοργανώτρια προς ανάρτηση στη σελίδα της υπηρεσίας supermarketnow στο facebook και ψήφιση με like από το κοινό. Οι τρεις συμμετοχές  που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα like θα είναι και οι νικητές του διαγωνισμού.
  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών.
  3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (δ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
  4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 1/9/2017 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 20/9/2017, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού») οριζόμενο περαιτέρω σε δυο χρονικές “φάσεις” , η πρώτη φάση συλλογής στοιχείων και συνταγών των συμμετεχόντων θα διαρκέσει από τις 1/9/2017 μέχρι την 20/9/2017 (περαιτέρω Α Φάση)και η δεύτερη φάση ανάρτησης των συνταγών και θέση τους προς εκδήλωση προτίμησης στο κοινό, από την 20/9/2017 μέχρι  15/9/2017(περαιτέρω Β Φάση). Η Διοργανώτρια δύναται με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της στο facebook ή στο Διαδικτυακό Τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να  συμπληρώσει μια φόρμα στον διαικτυακό τόπο του προϊόντος “supermarketnow” με τα παρακάτω πεδία: Όνομα, Επώνυμο, email, Πόλη, Τίτλος συνταγής, Φωτογραφία Συνταγής, Περιγραφή συνταγής (υλικά, εκτέλεση και τυχόν συνοδευτικό κείμενο). Στα πεδία που αναφέρονται στη συνταγή, ο συμμετέχων θα υποβάλλει τίτλο  και περιγραφή μιας πρωτότυπης συνταγής αλμυρής κουζίνας δικής του επινόησης καθώς και  ένα αρχείο φωτογραφίας του πιάτου. Η παραπάνω φόρμα θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένη  μέχρι την 20/9 και ώρα 23.59.  Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης θα συμμετέχει στον διαγωνισμό  με μία μόνο συνταγή. Την ευθύνη για την πατρότητα και την πρωτοτυπία της συνταγής φέρει αποκλειστικά ο συμμετέχων.
  Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
  6. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν 3 νικητές, που θα κερδίσουν, ο πρώτος: Κατσαρόλα 24cm με καπάκι, κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ για χρήση σε αγορές μέσω της υπηρεσίας “supermarketnow” και δημοσίευση της συνταγής και της συνοδευτικής φωτογραφίας στο ιστολογιο και την σελίδα στο facebook της υπηρεσίας “supermarketnow”, o δεύτερος:  Τηγάνι 24cm  κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ για χρήση σε αγορές μέσω της υπηρεσίας “supermarketnow” και δημοσιευση της συνταγής και της συνοδευτικής φωτογραφίας στο ιστολογιο και την σελίδα στο facebook της υπηρεσίας “supermarketnow” και ο τρίτος: Κατσαρολάκι γάλακτος 16cm με καπάκι,  κουπόνι έκπτωσης 5 ευρώ για χρήση σε αγορές μέσω της υπηρεσίας “supermarketnow” και δημοσιευση της συνταγής και της συνοδευτικής φωτογραφίας στο ιστολογιο και την σελίδα στο facebook του “supermarketnow”.
  Το Δώρο είναι προσωπικό και οι τυχεροί δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
  7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Από τις υποβληθείσες συμμετοχές και στη “Β Φάση” θα επιλεγούν δέκα συμμετοχές  από την συντονίστρια ομάδα του διαγωνισμού και θα αναρτηθούν  στη σελίδα του προϊόντος “supermarketnow” στο facebook, όπου, θα τεθούν στην κρίση του κοινού ώστε να ψηφιστούν οι τρεις καλύτερες με like στην αντίστοιχη φωτογραφία. Οι τρεις φωτογραφίες που θα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα likes κατά την  25/9/2017 και  στις 23.59, θα κερδίσουν το έπαθλο του διαγωνισμού όπως παραπάνω περιγράφεται με διάκριση σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο, ανάλογα με την αντίστοιχη διαβάθμιση του αριθμού των likes.
 2. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην σελίδα και στο ιστολόγιο του “supermarkeτnow” στο facebook. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια με σχετική ανάρτηση σε Facebook, καθώς και στο προσωπικό email τους. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή/νικητών, η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση της. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας. Επιπλέον η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει από τους νικητές υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 2 και 3 του παρόντος.
  9. Ευθύνη. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook  (https://www.facebook.com/Supermarketnow.gr/).
  11. Προσωπικά Δεδομένα. Η Διοργανώτρια διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό μέχρι την ολοκλήρωση ανάδειξης νικητών και παράδοσης των Δώρων και μετά καταστρέφεται. Η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών περαιτέρω μόνο για μελλοντική ενημέρωση σχετικά με διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας εφόσον  λάβει σχετική συναίνεση. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του Ν. 2472/1997 για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης αντίρρησης και διαγραφής (άρθρα 11, 12  και 13) καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης του Διοργανωτή στο τηλ. 28210 29288.
  12. Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών έρξης και ολοκλήρωσης των των Α και Β Φάσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
  13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
  14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.